platné od 17.01.2017

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OBJEDNÁVATEĽA platné a účinné od 17.01.2017 vrátane spoločnosti PROMETHEUS, s.r.o., so sídlom Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 46 767 631

Článok I – Základné ustanovenia
(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa (ďalej len „VOP Objednávateľa") vydáva spoločnosť PROMETHEUS, s.r.o. s cieľom úpravy práv a povinností zmluvných strán zmluvy o preprave veci (ďalej len „zmluva o preprave"), ktorú uzatvára spoločnosť PROMETHEUS, s.r.o., so sídlom Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 46 767 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 30397/V (ďalej len „Objednávateľ") a fyzická osoba, právnická osoba a ďalšie subjekty práva, ktoré sú podnikateľmi (ďalej ako „Dopravca"). Dopravca pri uzatváraní a uskutočňovaní prepravnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predmetom zmluvy o preprave je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri preprave zásielky.
(2) Prepravou zásielky sa rozumie buď vnútroštátna preprava zásielky alebo medzinárodná preprava zásielky.
Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania (ďalej len „miesto určenia") ležia v jednom a tom istom štáte.
Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a miesto určenia ležia v dvoch rôznych štátoch.
(3) Zmluvou o preprave (záväznou objednávkou) sa Dopravca zaväzuje Odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta (miesto určenia) do určitého iného miesta (miesto určenia) a Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).
(4) Tieto VOP Objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave (záväznej objednávky) uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom (ďalej len „Zmluvné strany"). Odchýlne ustanovenia týchto VOP Objednávateľa majú prednosť pred ustanoveniami zmluvy o preprave (záväznej objednávky). Akékoľvek odchýlky od týchto VOP Objednávateľa musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.
(5) Právne vzťahy založené zmluvou o preprave sa riadia Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Z.z., ďalej len „Dohovor CMR"), ak je daná jeho pôsobnosť v zmysle ustanovenia čl. 1 ods. 1 až 4 Dohovoru CMR a subsidiárne zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"). V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
(6) Dopravca je povinný sa pred uzatvorením zmluvy o preprave oboznámiť s VOP Objednávateľa. Tieto VOP Objednávateľa platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Dopravcom a Objednávateľom, týkajúce sa prepravy zásielky a to od okamihu uzatvorenia zmluvy o preprave až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre Zmluvné strany z uzatvorenej zmluvy o preprave vyplývajú alebo inak súvisia. Uzatvorením zmluvy o preprave je Dopravca viazaný týmito VOP Objednávateľa a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Súhlas s týmito VOP Objednávateľa je možné vyjadriť aj iným spôsobom a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
(7) Po akceptácii týchto VOP Objednávateľa sa všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami budú do budúcnosti riadiť týmito VOP Objednávateľa.
(8) Objednávateľ je oprávnený VOP Objednávateľa priebežne aktualizovať alebo zmeniť. Všetky zmeny, doplnky prípadne Úplné znenie aktualizovaných VOP Objednávateľa vždy vydá Objednávateľ v písomnej forme a vhodným spôsobom zverejní na svojom webovom sídle.
(9) V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP Objednávateľa alebo zmluvy o preprave nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP Objednávateľa alebo zmluvy o preprave nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu Zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy o preprave.
(10) Pokiaľ tieto VOP Objednávateľa stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.
Článok II – Objednávka prepravy a uzatváranie zmluvy o preprave
(1) Zmluvu o preprave uzatvárajú Zmluvné strany na základe Záväznej Objednávky Objednávateľa a jej akceptáciou Dopravcom.
(2) Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon Objednávateľa smerujúci voči Dopravcovi s cieľom vykonania prepravy zásielky Dopravcom. Prijatá objednávka sa považuje za návrh zmluvy o preprave.
(3) Objednávku zasiela Objednávateľ Dopravcovi elektronickou poštou a objednávka obsahuje nasledovné údaje:
a/ identifikačné údaje Objednávateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o preprave zásielky,
b/ špecifikáciu zásielky, ktorej prepravu má Dopravca uskutočniť (označenie druhu, uvedenie jej rozmerov a hmotnosti)
c/ označenie miesta nakládky
d/ dátum, kedy sa má nakládka zásielky vykonať
e/ označenie miesta vykládky
f/ dátum, kedy sa má vykládka uskutočniť
g/ cena prepravy
h/ osobitné požiadavky Objednávateľa týkajúce sa prepravy zásielky.
(4) Návrh zmluvy („Záväzná Objednávka") sa považuje za riadne akceptovaný, pokiaľ Dopravca neodmietne návrh zmluvy do 2 hodín v pracovnom čase od doručenia elektronickou poštou alebo písomne potvrdí objednávku, alebo potvrdí nákladný list CMR alebo nákladný list.
(5) Osoba akceptujúca záväznú objednávku prehlasuje, že je riadne oprávnená, poverená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na uzavretie zmluvy o preprave. V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia osoba akceptujúca záväznú objednávku zodpovedá za všetky prípadne škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia tejto zmluvy alebo neplatne dohodnutých zmluvných podmienok na základe tohto návrhu. Osoba v zmysle predchádzajúcej vety súčasne vyhlasuje, že ak Dopravca v mene, ktorého koná neuhradí peňažný záväzok, ktorý vznikne z titulu týchto akceptovaných VOP Objednávateľa uhradí ho ona ako ručiteľ.
(6) Po akceptovaní záväznej objednávky prepravy sa považuje zmluva o preprave za riadne uzavretú a Dopravca sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná podľa dohodnutých podmienok objednanú prepravu. Dopravca, respektíve osoba akceptujúca záväznú objednávku Objednávateľa vyhlasuje, že na vykonanie prepravy podľa záväznej objednávky Objednávateľa použije výlučne vozidlo, ktoré spĺňa všetky parametre na naloženie tovaru špecifikovaného v záväznej objednávke Objednávateľa.
(7) Ak Dopravca potvrdil návrh prepravnej zmluvy, ale s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniami alebo inými zmenami je tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh prepravnej zmluvy smerujúci od Dopravcu k Odosielateľovi. Až bezvýhradným a výlučne písomným potvrdením nového návrhu Objednávateľom dôjde k uzavretiu prepravnej zmluvy.
(8) Dopravca je viazaný uzatvorenou zmluvou o preprave a nie je oprávnený ju jednostranne zrušiť ak zmluva o preprave, tieto VOP Objednávateľa alebo všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak. Prípadné zmeny alebo doplnenia uzatvorenej zmluvy o preprave môžu byť vykonané len písomne, formou očíslovaných dodatkov, podpísaných Objednávateľom aj Dopravcom.
(9) Dokladom o uzavretí zmluvy o preprave je nákladný list, resp. nákladný list CMR.. V prípade, že nákladný list chýba, má nedostatky prípadne sa stratí, nie je tým nijako dotknutá existencia alebo platnosť uzatvorenej zmluvy o preprave.
Článok III – Práva a povinnosti zmluvných strán
(1) Dopravca je povinný vykonávať svoju činnosť podľa dohodnutých podmienok, s odbornou starostlivosťou a kvalitne. V rámci týchto povinností je Dopravca povinný najmä riadne sa starať o zverenú zásielku ako aj o veci, ktoré prevzal v spojitosti so zásielkou (ako napr. doklady vzťahujúce sa k zásielke a pod.).
(2) Dopravca je povinný pri vykonávaní prepravy riadiť sa pokynmi Objenávateľa. Ak Dopravca nedostal od Objednávateľa potrebné pokyny, je povinný požiadať o ich doplnenie. Pri nebezpečenstve omeškania je Dopravca povinný v preprave pokračovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy Objednávateľa.
(3) Objednávateľ je povinný poskytnúť Dopravcovi pravdivé údaje o obsahu zásielky, jej povahe, type, hmotnosti a počte kusov.
(4) Dopravca je povinný zúčastniť sa nakládky aj vykládky. Pri nakládke je povinný skontrolovať, či nákladný list, resp. nákladný list CMR obsahuje všetky povinné údaje. Dopravca je povinný nechať si pri nakládke potvrdiť nákladný list, resp. nákladný list CMR (pri medzinárodnej preprave) alebo záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy (záznam o výkone vozidla) prípadne iný doklad o preprave. Ďalej je Dopravca povinný skontrolovať hlavne množstvo a hmotnosť zásielky, označenie zásielky, neporušenosť obalu zásielky, zjavný stav zásielky pri nakládke a spôsobu jeho uloženia na vozidle. Dopravca je ďalej povinný skontrolovať všetky sprievodné doklady súvisiace so zásielkou (ako je dodací list, paletové lístky na výmenu paliet a pod.) a údaje v nich zapísané, pričom je povinný zabezpečiť súlad údajov obsiahnutých v týchto sprievodných dokladoch s objednávkou Objednávateľa a so skutočným stavom nakladanej, resp. prepravovanej zásielky (jej množstvom, skutočnou hmotnosťou a pod.).V prípade zistenia akéhokoľvek nesúladu medzi údajmi obsiahnutými v sprievodných dokumentoch a/alebo objednávkou Objednávateľa a/alebo skutočným stavom nakladanej, resp. prepravovanej zásielky Dopravca nesmie odísť z nakládky ak nedôjde ku schváleniu zistených rozdielov.
(5) Dopravca je povinný zákazníka (t.j. osobu, pre ktorú Objenávateľ zaisťuje prostredníctvom Dopravcu zmluvou o preprave prepravu zásielky – ďalej len „zákazník") upozorniť na nevhodnosť uloženia zásielky na vozidle. Pokiaľ zákazník zásielku nepreloží, je Dopravca povinný ihneď informovať Objednávateľa a urobiť písomnú výhradu do nákladného listu, resp. nákladného listu CMR. Dopravca je povinný mať pri nakládke k dispozícii potrebné zaisťovacie materiály nutné k upevneniu nákladu (protišmykové podložky, ochranné rohy, dostatočný počet gurtní a pod.) na vozidle a prepravovaný náklad upevniť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Dopravca je povinný zabezpečiť zásielku tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo strate.
(6) Dopravca je povinný informovať Objednávateľa o pristavení vozidla na nakládku výlučne písomne (emailom) ihneď po príchode na miesto nakládky uvedené v záväznej objednávke Objednávateľa. Po vykonaní nakládky je povinný výlučne písomne (emailom) informovať Objednávateľa o skutočne naloženej hmotnosti prepravovanej zásielky. Dopravca zodpovedá za riadnu realizáciu nakládky. Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
(7) V prípade nehody alebo zadržania vozidla Dopravcu alebo inej prekážky brániacej riadnemu uskutočneniu prepravy, resp. dokončeniu prepravy dohodnutým vozidlom je Dopravca povinný bez meškania na vlastné náklady zaistiť iné vozidlo obdobných parametrov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti budú všetky vzniknuté náklady Objednávateľa spojené so zaistením iného vozidla vyúčtované Dopravcovi a tento je povinný vzniknuté viacnáklady Objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť. Dopravca je súčasne povinný uhradiť za porušenie niektorej vyššie uvedenej povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé jednotlivé porušenie.
(8) Dopravca je povinný uskutočniť všetky činnosti podľa zmluvy o preprave sám. Poverenie alebo využitie tretej osoby za týmto účelom, s výnimkou zamestnancov Dopravcu plniacich si svoje povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je prípustne bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Pre prípad porušenia tejto povinnosti Dopravca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Ak Dopravca uskutoční prepravu prostredníctvom iného dopravcu, nezbavuje sa zodpovednosti za škodu alebo stratu zásielky.
(9) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je Dopravca oprávnený zásielku užívať, ani jej užívanie umožniť tretej osobe. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nesmie byť spolu s prepravovanou zásielkou prepravovaný žiadny iný náklad a zásielka nesmie byť preložená resp. vyložená alebo doložená na iné vozidlo. Pre prípad porušenia niektorého z vyššie uvedených zákazov si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
(10) O nebezpečenstve vzniku škody, o nebezpečenstve omeškania s prepravou, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zmluvy o preprave Dopravcom, je Dopravca povinný bezodkladne a výlučne písomne (emailom) informovať Objednávateľa. V prípade vzniku škody, je Dopravca povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať Objednávateľa výlučne písomne (emailom). Dopravca je ďalej povinný Objednávateľa informovať o prevedení nakládky, vyclení a vykládky zásielky výlučne písomne (emailom). Po vykonaní vykládky zásielky je Dopravca povinný túto skutočnosť výlučne písomne (emailom ) oznámiť Objednávateľovi do jednej hodiny od jej ukončenia. Ak pri vykládke zásielky vzniknú akékoľvek problémy, s ňou spojené je Dopravca povinný o tom Objednávateľa bezodkladne informovať. Ďalej je Dopravca povinný na výzvu Objednávateľa úplne a pravdivo podávať Objednávateľovi informácie o plnení zmluvy, najmä o tom, kde sa zásielka práve nachádza. Ak sú v záhlaví zmluvy o preprave uvedené kontaktné osoby Objednávateľa, je Dopravca povinný informácie podľa tohto odseku poskytovať Objednávateľovi prostredníctvom uvedených kontaktných osôb (i telefonicky). V prípade ak Objednávateľovi hrozí akákoľvek škoda, Dopravca je povinný na požiadanie Objednávateľa ihneď poskytnúť telefonický kontakt na vodiča, ktorý vykonáva prepravu pre Dopravcu. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
(11) Dopravca je v priebehu celej vykonávanej prepravy povinný parkovať výlučne len na bezpečných, na tento účel vyhradených strážených parkoviskách. Škodu vzniknutú na zásielke v dôsledku porušenia tejto povinnosti Dopravcu, je Dopravca povinný Objednávateľovi nahradiť v celom rozsahu.
(12) Pre prípad omeškania Dopravcu s prevzatím (nakládkou) zásielky v určenom mieste a čase stanoveným v akceptovanej objednávke Objednávateľa a/alebo s doručením (vykládkou) zásielky na určené miesto a čas stanovený v akceptovanej objednávke Objednávateľa je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. V prípade ak omeškanie Dopravcu s prevzatím (nakládkou) zásielky v určenom mieste a čase stanoveným v akceptovanej objednávke Objednávateľa a/alebo s doručením (vykládkou) zásielky na určené miesto a čas stanovený v akceptovanej objednávke Objednávateľa presiahne 24 hodín od času stanoveného v akceptovanej objednávke Objednávateľa, je Dopravca povinný navyše uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý ďalší začatý deň omeškania Dopravcu.
(13) V prípade nepristavenia vozidla na nakládku alebo pristavenia takého vozidla na nakládku, ktoré nespĺňa požiadavky Objednávateľa pre naloženie tovaru uvedené v záväznej objednávke Objednávateľa je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
(14) Dopravca prehlasuje, že okamihom uzatvorenia zmluvy o preprave má platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave, a že poistná hodnota v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je najmenej vo výške 33.000,- EUR, v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony je najmenej vo výške 75.000,- EUR a v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou 40 ton je najmenej vo výške 150.000,- EUR a zároveň poistná hodnota platného poistenia Dopravcu je vždy najmenej vo výške skutočnej hodnoty prepravovanej zásielky pri danej preprave. Hodnotu prepravovanej zásielky oznámi Dopravcovi Objednávateľ. Ak hodnota prepravovanej zásielky nie je Dopravcovi oznámená do dňa predchádzajúceho dňu vykonania prepravy, je povinnosťou Dopravcu vyžiadať si od Objednávateľa informáciu o hodnote zásielky, ktorá má byť prepravovaná. Ak Dopravca nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí, že bol riadne oboznámený s hodnotou zásielky, a že okamžikom uzatvorenia zmluvy o preprave má Dopravca platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu, vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave s výškou poistného krytia najmenej vo výške podľa prvej vety tohto ustanovenia VOP Objednávateľa. Dopravca ďalej prehlasuje, že platnosť a účinnosť poistných zmlúv neskončí skôr ako do dňa ukončenia tejto prepravy dohodnutej v tejto zmluve. Dopravca je povinný na požiadanie Objednávateľa zaslať Objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy prostredníctvom emailu. Dopravca zodpovedá za platnosť všetkých potrebných povolení na prepravu, ako i iných nevyhnutných dokumentov potrebných k preprave. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie a v prípade nesplnenia povinnosti minimálnej výšky poistného krytia vo výške dohodnutého v tomto bode, zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi výškou poistného krytia, na ktoré sa zaviazal Dopravca a výškou reálneho poistného krytia, na ktoré má uzavretú platnú poistnú zmluvu. V prípade vzniku škody na zásielke bude táto škoda likvidovaná prednostne z poistenia Dopravcu a to v plnej výške, v akej škoda reálne vznikla a to i nad rámec limitu zodpovednosti za škodu určeného Dohovorom CMR.
(15) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke v súlade s ustanoveniami Dohovoru CMR a pri prepravách, ktoré sa neriadia ustanoveniami tohto Dohovoru, podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
(16) Dopravca zodpovedá za vyhovujúci technický stav vozidla, vrátane ložnej plochy a nepoškodenej plachty, zodpovedá rovnako aj za povinnú výbavu osádky vozidla a jej použitie (ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovná obuv). Dopravca rovnako zodpovedá za to, že preprava je realizovaná len osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
(17) Dopravca sa zaväzuje, že nebude kontaktovať zákazníka Objednávateľa nad rámec povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o preprave, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy so zákazníkom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom. Dopravca sa zaväzuje, že v lehote jedného roka odo dňa vykonania prepravy podľa zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom, neuzavrie zmluvu o preprave so zákazníkom Objednávateľa (teda odosielateľom, príjemcom či majiteľom zásielky). Dopravca sa zaväzuje chrániť záujmy Objednávateľa ako aj všetkých zúčastnených strán prepravy a zachovávať obchodné tajomstvo. Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude Dopravcovi uložená zmluvná pokuta vo výške štvornásobku prepravného dojednaného v prepravnej zmluve.
(18) V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Dopravcovi zostáva nárok Objednávateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu v tejto zmluve nie je dotknuté právo Objednávateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
(19) V prípade porušenia niektorej z povinností Dopravcu, ktorá je v zmysle zmluvy o preprave, a teda aj týchto VOP Objednávateľa, zabezpečená zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Dopravcovi aj len náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej pokuty. Možnosť voľby, či Objednávateľ uplatní voči Dopravcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s článkom III. bod 18 týchto VOP Objednávateľa alebo nárok na náhradu škody patrí výlučne Objednávateľovi.
(20) Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná odo dňa jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme. Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.
(21) V dohodnutej cene prepravy je zahrnuté aj čakanie na nakládku alebo vykládku v trvaní do 24 hodín. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody za čakanie viac ako vo výške jednej desatiny ceny sa dohodnutú prepravu.
(22) Objednávateľ je oprávnený zrušiť objednávku na vykonanie prepravy v lehote najneskôr troch (3) hodín pred uvažovanou nakládkou zásielky a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Dopravcu. V prípade zrušenia objednávky prepravy Objednávateľom v čase kratšom ako tri (3) hodiny pred uvažovanou nakládkou je Objednávateľ povinný uhradiť náhradu vyčíslenej škody a zároveň preukázanej škody ako nákladov skutočne vynaložených Dopravcom vo výške najviac jednej pätiny ceny sa dohodnutú prepravu. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej a zároveň preukázanej škody ako skutočne vynaložených nákladov za zrušenú prepravu nad rámec jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu.
(23) Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej náhrady škody, ktorej nárok vyplýva z porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto uzavretej zmluvy o preprave a to vo výške viac ako jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody nad rámec jednej pätiny ceny sa dohodnutú prepravu ani pri kumulácii viacerých nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
(24) Ak sú pri vykonávanej preprave zásielky použité vratné palety (europalety), je Dopravca povinný zabezpečiť ich vrátenie v požadovanom množstve najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa dodania zásielky príjemcovi. To neplatí jedine v prípade, kedy Objednávateľ výslovne Dopravcovi uvedie opak. V prípade ak Dopravca túto povinnosť nesplní je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať mu na úhradu nevrátené palety a to v sume 15,- EUR bez DPH /1 ks (europaleta) a manipulačný poplatok v sume 10,- EUR bez DPH.
(25) Dopravca je povinný predložiť Objednávateľovi všetky originálne doklady preukazujúce vykonanie prepravy a to najneskôr do 7 dní od odovzdania zásielky príjemcovi, resp. od ukončenia prepravy. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Dopravcom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Dokladmi preukazujúcimi vykonanie prepravy sú najmä: minimálne nákladný list, resp. nákladný list CMR, , záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy (záznam o výkone vozidla), dodacie listy k zásielke, paletové lístky, kópie špedičných poplatkov, vážny list, prípadne iný doklad o odovzdaní zásielky v neporušenom stave príjemcovi. V prípade prepravy zásielky pod colným dohľadom je Dopravca povinný doručiť Objednávateľovi tiež kópie colných dokumentov, prípadne CMR nákladný list, potvrdený príslušným colným orgánom. Objednávateľ akceptuje výlučne len originály dokladov uvedených v tomto bode VOP Objednávateľa, bez predloženia originálnych dokladov preukazujúcich vykonanie prepravy nebude cena prepravného Dopravcovi uhradená Objednávateľom až do ich predloženia Dopravcom. V prípade, ak Dopravca nepredloží Objednávateľovi všetky originálne doklady preukazujúce vykonanie prepravy a to najneskôr do 7 dní od odovzdania zásielky príjemcovi, resp. od ukončenia prepravy, vyhradzuje si Objednávateľ právo predĺžiť lehotu splatnosti na 120 (deväťdesiat) dní odo dňa predloženia Objednávateľovi všetkých originálnych dokladov preukazujúcich vykonanie prepravy. Dopravca je povinný uvádzať na faktúre číslo objednávky Objednávateľa, v prípade nesplnenia si tejto povinnosti, môže byť faktúra dopravcu vrátená dopravcovi na prepracovanie, zároveň sa automaticky predlžuje lehota splatnosti o 30 dní naviac oproti termínu splatnosti uvedenému na objednávke Objednávateľa.
(26) Objednávateľ je povinný zaplatiť Dopravcovi dohodnutú cenu prepravného. V dohodnutej cene prepravy sú zahrnuté všetky vedľajšie poplatky, ktorých vynaloženie je nevyhnutné na riadne vykonanie prepravy.
(27) Faktúra Dopravcu za vykonanú prepravu je splatná do 90 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti sa posúva o dobu, po ktorú sa Dopravca omeškal s dodaním dokladov uvedených v bode 25 týchto VOP Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť splatnosť faktúry dopravcu na skonto, v tom prípade platí štandardná splatnosť 60 dní. Úhrada faktúry dopravcu na skonto nie je možná v prípade ak je v nákladnom liste, resp. nákladnom liste CMR (alebo inom doklade potvrdzujúcom realizáciu prepravy) uvedená akákoľvek výhrada, prípadne sa Dopravca dostal do omeškania s dohodnutým termínom nakládky, resp. vykládky, stanoveným v záväznej objednávke Objednávateľa, alebo došlo k poškodeniu tovaru, či strate tovaru, alebo krádeži tovaru, alebo dopravca porušil akýkoľvek bod VOP Objednávateľa, splatnosť prepravného sa odkladá až do vyriešenia reklamácie výhrady oprávnenou osobou, minimálne však na dobu 120 (jednostodvadsať) dní odo dňa doručenia originálnych dokladov preukazujúcich vykonanie prepravy potvrdených príjemcom tovaru Objednávateľovi.
(28) Originálnu faktúru spolu s originálom nákladného listu, resp. nákladného listu CMR je Dopravca povinný zaslať na adresu: PROMETHEUS, s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce.
(29) V prípade ak je v nákladnom liste, resp. nákladnom liste CMR (alebo inom doklade potvrdzujúcom realizáciu prepravy) uvedená akákoľvek výhrada, prípadne sa Dopravca dostal do omeškania s dohodnutým termínom nakládky, resp. vykládky, stanoveným v záväznej objednávke Objednávateľa, alebo došlo k poškodeniu tovaru, či strate tovaru, alebo krádeži tovaru, splatnosť prepravného sa odkladá až do vyriešenia reklamácie výhrady oprávnenou osobou, minimálne však na dobu 120 (jednostodvadsať) dní odo dňa doručenia originálnych dokladov preukazujúcich vykonanie prepravy potvrdených príjemcom tovaru Objednávateľovi.
(30) Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca nemá zádržné právo ani záložné právo k zásielke a to ani za účelom zabezpečenia pohľadávky Dopravcu voči Objednávateľovi zo zmluvy o preprave. Dopravca je vždy povinný zásielku dodať príjemcovi. Zádržné právo a záložné právo k zásielke Dopravcovi nepatrí.

(31) Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník Objednávateľa nie je oprávnený žiadnym spôsobom (telefonicky, písomne, emailom) kontaktovať Dopravcu Objednávateľa a Dopravca Objednávateľa nie je oprávnený žiadnym spôsobom (telefonicky, písomne, emailom) kontaktovať zákazníka Objednávateľa za účelom realizácie prepravy, resp. uzatvorenia zmluvy o preprave, bez vedomia a písomného súhlasu Objednávateľa a to počas obdobia trvania spolupráce medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa a po ukončení spolupráce medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa najmenej 3 nasledujúce roky (36 mesiacov nasledujúcich odo dňa ukončenia realizácie zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa), resp. počas obdobia trvania spolupráce medzi Objednávateľom a dopravcom Objednávateľa a po ukončení spolupráce medzi Objednávateľom a dopravcom Objednávateľa najmenej 3 nasledujúce roky (36 mesiacov nasledujúcich odo dňa ukončenia realizácie zmluvy o preprave medzi Objednávateľom a dopravcom Objednávateľa). Pre prípad porušenia uvedeného ustanovenia si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- EUR (jednostotisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie.
Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník Objednávateľa nie je oprávnený k vykonaniu prepravy a realizácii zmluvy o preprave použiť vozidlá dopravcu Objednávateľa ( identifikácia podľa ŠPZ vozidiel, resp. podľa údajov v technickom preukaze vozidla), ktorý preukázateľne zabezpečoval zmluvu o preprave Objednávateľa pre zákazníka Objednávateľa bez vedomia a písomného súhlasu Objednávateľa a to počas obdobia trvania spolupráce medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa a po ukončení spolupráce medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa najmenej 3 nasledujúce roky (36 mesiacov nasledujúcich odo dňa ukončenia realizácie zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa. Pre prípad porušenia uvedeného ustanovenia si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- EUR (jednostotisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca Objednávateľa nie je oprávnený k vykonaniu prepravy a realizácii zmluvy o preprave pre zákazníka Objednávateľa použiť vozidlá dopravcu Objednávateľa ( identifikácia podľa ŠPZ vozidiel, resp. podľa údajov v technickom preukaze vozidla), ktorými preukázateľne zabezpečoval zmluvu o preprave Objednávateľa pre zákazníka Objednávateľa bez vedomia a písomného súhlasu Objednávateľa a to počas obdobia trvania spolupráce medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa a po ukončení spolupráce medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa najmenej 3 nasledujúce roky (36 mesiacov nasledujúcich odo dňa ukončenia realizácie zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Objednávateľom a zákazníkom Objednávateľa. Pre prípad porušenia uvedeného ustanovenia si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- EUR (jednostotisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie.

Článok IV - Záverečné ustanovenia
(1) Dopravca nemá právo svoje nároky voči Objednávateľovi zo zmluvy o preprave postúpiť tretej strane.
(2) Prípadné spory vzniknuté medzi Dopravcom a Objednávateľom z uzatvorenej zmluvy o preprave, sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.
(3) Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Zmluvnými stranami, vzniknuté na základe zmluvy o preprave vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou o preprave sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodné právo je vždy slovenské.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy o preprave alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy je v zmysle ustanovenia § 37e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom daná výlučná právomoc súdov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom na riešenie sporov podľa predchádzajúcej vety je vecne príslušný súd Michalovce. V prípade sporov podľa prvej vety, vzniknutých medzi zmluvnými stranami, z ktorých obe majú bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, určí sa miestna príslušnosť súdu podľa príslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.
(5) Tieto VOP Objednávateľa sú platné od 1.januára 2016. Všetky zmeny a doplnky týchto VOP Objednávateľa sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Objednávateľa: www.prometheussro.sk

TOP